Depuis 2005, Interprète et Traductrice Assermentée indépendante.
Expert près la Cour d’Appel de Bordeaux en langue Polonaise
Depuis 2013, chargé d'enseignement de polonais à l'Université Bordeaux Montaigne

Native de Pologne à Wroclaw, installée en France depuis 1981.
Initialement de formation technique, Ecole d’Ingénieurs de Wroclaw et maîtrise d’informatique à l’Université de Bordeaux et le travail en tant qu’informaticienne, j’ai ensuite diversifié mes activités, en obtenant des diplômes dans le domaine artistique, mais également dans le domaine des vins et spiritueux.

J’ai pu valider mes compétences juridiques en effectuant un stage dans le cabinet d’avocats GLN de Varsovie en Pologne et également par l’obtention du diplôme du français juridique décerné par la CCI de Paris.

Ces différentes expériences professionnelles effectuées dans le secteur de l’industrie, des services et de la Culture mais aussi auprès des Services de la Justice et des organisations institutionnelles en France et en Pologne m’ont permis d’acquérir les compétences suivantes :
 • juridiques
 • commerciales
 • techniques
 • financières
 • œnotouristiques
 • vins et spiritueux
 • culturelles
Mon savoir linguistique englobe ces différents spécialités et cette diversité d’expériences. Mes intérêts éclectiques et une grande curiosité, contribuent à l’enrichissement linguistique de mes compétences.
Cette expérience est à votre service pour vous accompagner dans vos projets et vos relations franco-polonaises.

Je suis aussi Présidente de l’Association Vent d’Est, qui a pour but de diffuser en France l’art et la culture des pays de l’Est, plus particulièrement la Pologne.Références :

 • Industries et sociétés: P.M.E -d'Aquitaine et Grands Groupes, nationales et internationales.
 • Organismes publics et privés: Conseils Régionaux et Généraux, Mairie, Laboratoires de Recherche, Associations
 • Services d'Etat: Tribunaux et Cours d'Appel de Bordeaux, Angoulême, Périgueux , Services de Police, Consulats et Ambassades.
 • Juridiques: Avocats, Huissiers de Justice, Notaires, Cabinets de généalogie, Clients privées

Méthodologie :

 • Réalisation des présentations en respectant les règles de l’art et de déontologie de la profession.
 • Maintien et actualisation des connaissances relatives aux domaines de compétences référents, par création des lexiques.
 • Utilisation d’outils fiables expérimentés de la profession.
 • Travail en réseau de compétences afin de répondre aux besoins des clients.
 • Confidentialité: «Le traducteur - interprète est tenu au respect du secret professionnel» sur tous documents et informations qui lui sont transmis.

Od 2005 roku, Tłumacz przysięgły, ustny i pisemny języka polskiego, free-lance.
Biegły Przysięgły przy Sądzie Apelacyjnym w Bordeaux
Od 2013 roku, nauczyciel języka polskiego na Uniwersytecie Bordeaux Montaigne

Urodzona w Polsce, we Wrocławiu i mieszkająca we Francji od 1981 roku.
Po początkowych, odbytych studiach technicznych, na Politechnice wrocławskiej i studiach magisterskich z informatyki na Uniwersytecie w Bordeaux, oraz pracy jako informatyk, nadałam następnie nowy kierunek mojej działalności, otrzymując dyplomy zarówno w dziedzinie artystycznej jak i również w dziedzinie winiarskiej i artykułów spirytusowych.

Uprawomocniłam moje kompetencje w zakresie prawniczym, odbywając staż w kancelarii francuskiej GLN w Warszawie jak i przez otrzymanie dyplomu z języka francuskiego prawniczego wydanego przez Izbę Gospodarcza w Paryżu.

Te zróżnicowane doświadczenia zawodowe, wykonane w sektorze przemysłowym, usług i kultury, ale również dla Sądownictwa, Policji i organizacji państwowych we Francji i w Polsce, pozwoliły mi na nabycie kompetencji w następujących dziedzinach :
 • prawniczej
 • handlowej
 • technicznej
 • finansowej
 • oenoturystycznej
 • winnej i artykułów spirytusowych
 • artystycznej i kulturalnej
Moje znajomości lingwistyczne obejmują te różne specjalności i doświadczenia. Różnorodność zainteresowań i ciekawość, pozwalają mi na wzbogacenie słownictwa i tym samym moich umiejętności w tłumaczeniu.
Mogę służyć państwu moim doświadczeniem we wszystkich projektach i relacjach polsko-francuskich.

Jestem również Przewodnicząca Stowarzyszenia Vent d’Est, które ma na celu promocję we Francji, a szczególnie w Akwitanii, sztuki i kultury krajów Europy wschodniej, zwłaszcza Polski.


Referencje :

 • Przemysł oraz duże i mniejsze przedsiębiorstwa w rejonie Akwitanii, we Francji i międzynarodowe
 • Instytucje państwowe i prywatne: Urzędy Wojewódzkie i Gminne, Merostwo, Laboratoria Badawcze, Stowarzyszenia
 • Urzędy państwowe: Sądy Drugiej Instancji, Sądy Apelacyjne, Sądy Przysięgłych w Bordeaux, Angouleme, Perigueux, Komisariaty Policji
 • Prawnicze: Adwokaci, Komornicy, Notariusze, Kancelarie Genealogiczne, Klienci prywatni

Metodologia :

 • Wykonywanie prezentacji według reguł i deontologii zawodowej.
 • Podtrzymywanie i aktualizacja znajomości dotyczących poszczególnych dziedzin, poprzez tworzenie leksykonów.
 • Wykorzystywanie sprawdzonych przez profesję narzędzi
 • Współpraca z osobami kompetentnymi, tak, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klientów.
 • Poufność: „ Tłumacz powinien respektować sekret zawodowy” dotyczący wszystkich przekazanych mu dokumentów i informacji.
Dorota Seniuta interprete polonais

Dorota Seniuta interprete polonais
Dorota SENIUTA - - tél. +33 (0) 5 56 91 53 90 / +33 (0) 6 03 01 72 34
34, rue Bourbaki 33400 Talence - SIRET : 40112784000064